Het zorgethisch lab deSpiegeling: een praktische vertaling van zorgethiek

Het zorgethisch lab deSpiegeling: een praktische vertaling van zorgethiek

Wat is goede zorg?  Is goede zorg voor iedereen gelijk?  In elke tijd en cultuur?  Of moeten we goede zorg breder interpreteren, gekaderd in een context, gestoeld op een fundament, gedragen door een visie,...?  Vele vragen waarop we antwoorden zoeken in deSpiegeling en die ook jouw blik kunnen verruimen.
HOE?
Laat ons allereerst eens stilstaan bij onze eigen, menselijke kwetsbaarheid.  Laten we zélf eens de rol innemen van een afhankelijke, hulpbehoevende persoon en in een echt bed plaatsnemen.  Met de nodige hulpmiddelen krijg jij een rol aangemeten van bv. iemand met een verlamming.  Vervolgens zal een docent verpleegkunde je de nodige zorgen toedienen.  Jij mag 'ervaren'.  Verrassend eenvoudig, verrassend beklijvend. Na een halve dag 'zorgvrager' te zijn geweest, zul je heel wat indrukken hebben opgedaan.  Stof om over na te denken, te analyseren en te bespreken.  Onder begeleiding van een zorgethicus staan we in de namiddag stil bij jouw ervaringen van kwetsbaarheid.  We bespreken de gevoelens die daarmee gepaard gaan, wat de valkuilen en effecten zijn van  manieren van omgaan met afhankelijkheid,...  We analyseren hoe jouw persoon-zijn een cruciale rol heeft in jouw zorgverlener-zijn. Zo komen we gezamenlijk tot inzichten van wat de betekenis is van ethiek in een zorgrelatie.  De ethische principes worden hier vertaald tot een werkwoord, kortom, er kan veel geleerd worden uit een dagsessie deSpiegeling bv. je eigen kwetsbaarheid (h)erkennen in het gelaat van de zorgvrager, alsof die jou een spiegel voorhoudt.
Dagsessies met rolinleving en ethische reflectie
Voor wie?
Voor studenten +18 uit zorgopleidingen van gans Vlaanderen - max. 5 deelnemers
Voor professionals uit zorginstellingen van gans Vlaanderen - max. 5 deelnemers
Kostprijs?
Studenten uit zorgopleidingen € 60 per student
Professionals uit zorginstellingen € 120 per persoon - vanaf 4 inschrijvingen € 80 per persoon
Dagsessies met rolinleving - ethische reflectie - getuigenis van een zorgvrager - les tilprincipes
Voor wie?
Voor leerlingen uit zorgopleidingen derde graad Secundair Onderwijs gans Vlaanderen - ganse klas
Kostprijs?
Deze sessies worden gefinancierd door het Regionaal Technologisch Centrum (RTC)
NIEUW!
Bijkomend aanbod 'Ethisch reflecteren over praktijksituaties'
Ethische reflectie a.d.h.v. concrete ervaringen op stage of op de werkvloer
Korte schriftelijke voorbereiding (toelichting bij inschrijving)
Onder begeleiding van een zorgethicus
Keuze uit voor- of namiddagsessie
Voor wie?
Studenten +18 uit zorgopleidingen gans Vlaanderen - 4 deelnemers
Professionals uit zorginstellingen uit gans Vlaanderen - 4 deelnemers
Leerlingen uit zorgopleidingen derde graad Secundair Onderwijs - 4 deelnemers!
Kostprijs?
Studenten uit zorgopleidingen € 40 per student
Professionals uit zorginstellingen € 60 per persoon - vanaf 4 inschrijvingen € 40 per persoon
Leerlingen uit zorgopleidingen derde graad Secundair Onderwijs €10 per leerling
INFO
Ria Engelen - Zorgethicus, Projectverantwoordelijke deSpiegeling - ria.engelen@hivset.be - +32 (0)14 47 13 12
INSCHRIJVEN
despiegeling@hivset.be

Lees Meer
Betekenis van ethiek in tijden van Corona

Betekenis van ethiek in tijden van Corona

Stelt de zorg andere eisen aan de zorgverleners in tijden van Corona?  Duiken er nieuwe problemen op, situaties die om stilstand en uitklaring vragen?  Is er meer nood aan ethisch inzicht, begeleiding, vorming op de werkvloer,…? 

Elke zorgverlener wordt momenteel geconfronteerd met specifieke situaties, maatregelen en voorschriften die een grote verantwoordelijkheid, kennis en flexibiliteit vragen.  Een nieuw virus met grote besmettelijkheid is ook onze samenleving binnengedrongen.  De gevolgen laten zich voelen in het brede domein van de zorgverlening en leiden tot ongekende noodsituaties.

En toch, hoewel deze situaties nieuw zijn, zijn de competenties om hiermee om te gaan niet vreemd maar juist eigen aan de zorgverlening.  Wat wel nieuw is, is de toename in een ongekend tempo van ernstige en levensbedreigende situaties op de werkvloer.  Situaties, waarin telkens beslissingen moeten worden genomen over wat goed is om te doen, en dit niet steeds in de meest ideale omstandigheden.  Deze beslissingen kunnen op hun beurt grote gevolgen hebben voor de zorgvrager, het verschil uitmaken tussen leven en dood, en net dat bewust zijn hiervan, maakt het voor zorgverleners zwaar.  Hierdoor kan de nood aan feedback en ondersteuning zich meer laten voelen.

Omdat zorg altijd betrokken is op mensen, mogen we stellen dat elke handeling en keuze in de zorg een ethische dimensie heeft maar dat de betekenis van de ethiek zich scherper laat voelen, naarmate zorgvragers zich in een meer kwetsbare positie bevinden.  Deze Coronapandemie maakt plotseling heel zichtbaar dat ethische afwegingen in de zorg er zeer toe doen.

Vanuit het Vormingscentrum HIVSET vzw wordt al jaren bewust aandacht gegeven aan dit aspect van de zorgverlening.  Zo worden er bijvoorbeeld lessen ‘ethische aspecten’ opgenomen in lesroosters van verschillende Langlopende Opleidingen.  Maar ook de oprichting van het Zorgethisch lab deSpiegeling, streeft hetzelfde doel na.  Dit lab, wat ik als zorgethicus mocht opstarten in 2012, is er op gericht de ethische component van de dagdagelijkse zorg onder de aandacht te brengen.  Met een gans team zetten we ons in voor studenten uit zorgopleidingen, alsook voor zorgprofessionals.  We nodigen hen uit voor een dagsessie die bestaat uit, enerzijds het inleven in de rol van een zorgvrager, en anderzijds, een ethische reflectie over de opgedane ervaringen.  Duizenden deelnemers mochten we reeds verwelkomen en hun feedback is voor ons meer dan overtuigend om dit aanbod verder te zetten.   Deze inleefsessies confronteren de deelnemers met hun eigen kwetsbaarheid en tegelijk laat de manier waarop daarmee omgegaan wordt, diepe indrukken na.  Tijdens de ethische reflectie komt het belang van de zorgrelatie als vanzelf scherp in beeld en van daaruit kunnen er tools gevonden worden, die bruikbaar zijn op stage, of in het eigen werkveld. 

Verder bieden we al vele jaren allerlei vormingen aan, op de werkvloer, en op maat van de organisatie.  Vertrekkende vanuit een relationele zorgethiek wordt er aandacht gegeven aan de kwetsbaarheid van zorgvragers.  In deze vormingen staat de praktijk van de zorgethiek centraal. We maken in feite een vertaling van het, voor velen moeilijke woord ‘zorgethiek’, tot een heel verstaanbaar ‘werkwoord’.

Op deze manier hopen we bij te dragen tot het maken van bewuste ethische afwegingen en keuzes, in tijden van Corona maar ook in de alledaagse zorg, elke dag opnieuw.

 

Ria Engelen, MA

Projectverantwoordelijke Zorgethisch lab deSpiegeling

Opleidingsverantwoordelijke Langlopende Opleidingen

Lees Meer
Digitaal maatwerk

Digitaal maatwerk

Betrokken blijven, ondersteuning bieden waar nodig, flexibel omvormen van opleidingen/vormingen zodat we toch aan de vragen tegemoet kunnen komen…. daar zijn we in deze tijden voor blijven gaan. We lichten hierbij twee projecten toe.

Allereerst kwam vanuit Elisa-care (dienstenonderneming HIVSET) de vraag of we extra ondersteuning aan het personeel inzake beschermende maatregelen/richtlijnen konden bieden. Aangezien live-sessies op dat moment nog zeker niet aan de orde waren, hebben we in een mum van tijd, op hun maat, korte presentaties opgenomen. Deze presentaties werden met alle medewerkers gedeeld. De presentaties waren laagdrempelig, kort maar to the point en visueel sterk. Net wat ze nodig hadden, werd ons verteld. Op 8 mei werden de leidinggevenden van Elisa-care in de bloemetjes gezet en kwamen ze zelfs met een artikel in Het Laatste Nieuws. Heel stilletjes durven we hopen dat we hieraan ons kleine steentje hebben bijgedragen. Maar er is meer...

Daarnaast lanceerden we het project ‘COVID-19 in huis, wat nu?’, een initiatief voor onder meer  Woonzorgcentra en instellingen voor mensen met een beperking. Deze medewerkers hadden dringend nood aan duidelijke informatie over hoe ze zichzelf en hun bewoners konden beschermen. Onze collega, Peter De Bock uit Waregem, beet de spits af. Gedurende 2 sessies van telkens één uur werden beschermende materialen/maatregelen toegelicht en gedemonstreerd. En dit aan een zeer kleine groep hulpverleners en facilitaire medewerkers waarbij de nodige veiligheidsmaatregelen in acht werden genomen. Deze sessie werd gesmaakt. Dat werd duidelijk toen ook andere instellingen aan dit project wilden participeren. Team Chronische Zorg nam dit initiatief vanuit onze betrokkenheid op het werkveld want ‘zorgen voor’ zit in ons bloed.

Vele vormingen werden verplaatst naar het najaar of zelfs voorjaar 2021. Door de onvoorspelbaarheid van het virus zijn we nog niet zeker in welke vorm we deze vormingen zullen aanbieden. Momenteel testen we heel wat digitale, maar ook andere creatieve methodieken uit. Onze lesgevers overleggen, wisselen tips uit en zoeken steeds naar betere kwaliteit… ook één van onze kernwaarden! Je merkt het: we doen er alles aan om jullie met de best mogelijke vormingen te verwelkomen.

Lees Meer
Waarom we voordien niet zoveel aandacht gaven aan afstandsleren

Waarom we voordien niet zoveel aandacht gaven aan afstandsleren

En hoe we hier vandaag op 'onze manier' mee willen uitpakken

Het Vormingscentrum is niet het type organisatie waar de visietekst in een uithoekje wordt opgehangen om stof te verzamelen. Nee nee, wij menen het! ;-)  Onze vier kernwaarden en elk woord dat erover geschreven werd is het resultaat van een jarenlang groeiproces met het ganse team.  We hebben onze identiteit en alles wat we fundamenteel vinden herontdekt, na een niet zo makkelijke periode enkele jaren geleden. Een periode met veel bewogenheid, veel zoeken en interne transities.  Maar zoals wel vaker in het leven, gidst zo’n episode je uiteindelijk naar iets fris, naar nieuwe kansen.  Geen toeval dus dat onze visie met haar vier facetten door een diamant wordt gesymboliseerd.  Mensen laten schitteren, dat is de essentie van wat we als groep waardevol vinden, de onverwoestbare kern van ons team. Het zit in onze muren en ons DNA. 

Onze kernwaarden ‘verbinding, betrokkenheid, no-nonsens en vernieuwend’ verklaren misschien ook wel waarom we tot heden niet zoveel aandacht gaven aan afstandsleren, aan digitalisering van onze vormingen.  Het kwam de voorbije tien jaren af en toe ter sprake, maar we liepen er nooit echt warm voor.  Want zeg nu zelf, hoe kan je als organisatie die streeft naar ‘verbinding tussen mensen‘, genoegen vinden in de onvermijdelijke afstand die digitalisering met zich mee brengt?  Hoe kan je evenveel warmte, vertrouwen en veiligheid opbouwen, als iedereen op een schermpje zit te pieren?  

Tot zover de realiteit vóór het corona-tijdperk…  Samen met het collectief voorzichtig uit onze bubbel komen, komt het besef dat dit beestje waarschijnlijk nog wel even onder ons zal blijven ronddwarrelen.  Sommige opleidingsverstrekkers komen naar buiten met een volledig klassikaal georganiseerd opleidingsaanbod, anderen gaan volledig digitaal.  Het Vormingscentrum kiest voor een gemengd aanbod.  We zullen volgend academiejaar stevig inzetten op online vormingen, maar ook klassieke vormingen blijven voorzien .  En als we dan toch de digitale weg nemen, dan doen we dat graag op een manier die bij onze stijl en waarden past! 

Met een speciale werkgroep ‘restart’ gingen we hard aan de slag de voorbije weken. De meest opvallende keuze is dat we zullen mikken op kleine deelnemersgroepen van een tiental personen. Op die manier kan je in het virtuele klaslokaal toch nog in dialoog gaan met de docent, is er nog ruimte voor vragen, voor een woordje met de andere cursisten… Je raadt het al: voor verbinding!  Je moet weten, vanuit financieel oogpunt zou het heel wat meer interessant zijn om een vorming te streamen naar een deelnemersgroep van tientallen of honderden mensen die alleen maar kunnen kijken en luisteren.  Maar dat willen we niet. Zo sterk geloven wij in het belang van menselijk contact in vormingsprocessen. 

Daarnaast hebben we ingezet op betaalbaarheid en technische eenvoud. Deelnemen aan onze webinars zal dus makkelijk verlopen, geen onnodige toeters en bellen, geen uitgebreide installatieprocedures, enz.  Wie voor de eerste keer deelneemt aan zo’n webinar, zal bovendien houvast vinden in ons eenvoudige stappenplan. Maar er is bv. ook een video-tutorial, de mogelijkheid om vooraf al eens een bezoekje brengen aan het virtuele klaslokaal om jezelf helemaal gerust te stellen, je kan onze hulp inroepen, enz. We willen dus zo weinig mogelijk mensen uit de boot zien vallen.  De grootste drempel om te overwinnen is eigenlijk de onwennigheid…

Dus, probeer het eens.  Zelfs de grootste non-believers binnen onze organisatie zijn ondertussen zeer bedreven geraakt in telewerken, in tele-vorming.  We hebben er het volste vertrouwen in dat we iedere persoon over dat opstapje kunnen helpen, zodat je terug volop kan genieten van boeiende vormingen. En, moest het ondanks alles toch niet lukken? No stress, we betalen je inschrijvingsgeld gewoon terug. Je hebt dus niets te verliezen, enkel maar te winnen. 

Graag tot binnenkort.

 
Lees Meer
Corona heeft onze jonge structuur getest

Corona heeft onze jonge structuur getest

(Karen Segers, teamtrekker Communicatie)
 

Het coronavirus veranderde de organisatie van zowat heel de maatschappij. Sectoren waar wij als vormingscentrum nauw mee samenwerken zoals de zorg en het onderwijs, bleken meer dan ooit cruciale sectoren. Op heel korte tijd moesten zij hun werking drastisch aanpassen. Ook als vormingscentrum konden en kunnen we niet anders dan flexibel meebewegen in de wereld van nu. In een artikel voor Re-story stelt Bert Smits van Schoolmakers:

‘In de chaos en hectiek van de huidige coronacrisis is het als school een uitdaging voldoende fit te blijven.’ Hij ziet dat scholen die al fit en wendbaar waren, nu aanmerkelijk beter voor de dag komen.’

               https://www.re-story.be/nl/stories/bert-smits-iedereen-schoolmaker

 

Toevallig kreeg ik diezelfde dag een mailtje van een collega waarin hij schreef: ‘Corona heeft onze jonge structuur getest. En op een aantal kleinigheden na hebben we dat samen knap doorstaan. Niet evident, ik ben eigenlijk echt fier op ons hoopje mensen.’

Het deed me beseffen dat het klopt. We kunnen als organisatie best trots zijn op onszelf momenteel. De voorbije jaren veranderde er intern veel in ons vormingscentrum. We evolueerden stap voor stap naar een organisatie waarin we op basis van zelfsturing werken.

Heel spannend in het begin. De goesting die de stelselmatige ontwikkeling bracht, maar ook de weerstand die ermee gepaard ging. Maar al snel merkten we dat deze structuur werkte voor het soort organisatie dat we zijn. Toen we begin maart plots allemaal thuis moesten werken, was dat best spannend. Gaan onze structuren nog werken? Lukt het ons om ons aan te passen aan wat de markt nu nodig heeft? Kunnen we nog genoeg contact met elkaar houden?

Het antwoord op deze vragen blijkt grotendeels ‘ja’ te zijn. De voorbije weken heb ik me meerdere keren met verwondering toe gekeken hoe het vormingscentrum mee groeide in deze veranderende tijden. En hoe dat organisch gebeurde, met weinig leiding van buitenaf, eerder van binnenuit. Mensen in verschillende rollen en domeinen boden hun kennis, kunde en wijsheid en daaruit ontstond precies wat er op dat moment nodig was. Dat kon zijn een nieuw idee, zoals de start van onze nieuwsbrieven. Of de verzuchting dat er toch meer structuur moest komen, waardoor onze kwaliteitscoördinator de nieuwe manieren van werken in een stappenplan begon te gieten. Of een stevige dialoog rond de nood aan grenzen in al dan niet online werken, waardoor er een nieuw voorstel kon komen. Of zoals een andere collega van me liet horen:

‘We hebben dat samen mooi gedaan: we hebben veel geluisterd naar elkaar, ieder heeft zijn angsten mogen laten horen, we hebben respect gehad voor ieders tempo van werken en evolueren, en ook grenzen gegeven. Soms geeft iemand een mooie aanzet die kan inspireren, soms is iemand stil op het juiste moment.’

Onze wekelijkse check-ins hebben ons daar heel erg bij geholpen. Tijdens de check-in krijgt iedereen in het team het woord om te vertellen wat hij belangrijk vindt om te delen. Meestal aan de hand van een vraag zoals:

  • als je jezelf of je situatie op dit moment met een kleur moest vergelijken, welke zou dat dan zijn en waarom?
  • Neem een symbool uit de ruimte waar je nu zit en vertel aan de hand daarvan hoe je erbij zit en wat je nodig hebt
  • Waarvoor ben je op deze moment het meest dankbaar?
  • Welk nieuw talent van jezelf of van collega’s heb je in deze periode leren kennen?
  • enz.

Dit moment werd ons verbindingsmoment en bracht ook meteen de belangrijkste spanningen naar boven binnen de organisatie.

Check-in is één van de vele patronen uit Sociocratie 3.0[1] - oftewel S3. We gebruikten enkele patronen uit S3 toen we enkele jaren geleden meer evolueerden naar zelfsturing. Twee patronen die ons tijdens de Corona-tijd erg hebben geholpen zijn het formuleren van drivers en consent besluitvorming. Uiteraard ontstonden er spanningen in onze teams en organisatie. Een spanning is het verschil tussen ‘hoe de situatie nu is’ en ‘hoe ze zou moeten zijn’. Die spanning leer je beschrijven in een driver: een beschrijving van hoe de huidige situatie is en het effect daarvan, en hoe de gewenste situatie is en de impact daarvan. Zoals bijvoorbeeld het besef dat fysieke vormingen tijdelijk niet mogelijk zijn en we dus geen aanbod meer hadden dat relevant was voor de klanten en dat we dus nood hadden aan nieuwe online versies en daarvoor de nodige competenties moesten ontwikkelen.

Ook consent besluitvorming is voor ons een belangrijk patroon. Bij consent besluitvorming ga je op zoek naar mogelijke bezwaren (een mogelijke verbetering of kans op schade) op een voorstel en los je die bezwaren samen op. Hierdoor krijg je meer gedragen beslissingen. Dit patroon heeft ons heel erg geholpen tijdens deze Corona-tijd, om efficiënt te vergaderen en toch iedereen die betrokken is bij een beslissing de kans te geven om bezwaren in te dienen.

Door het werken met drivers en consent besluitvorming gaan we bewuster en doelgerichter om met wat er in onze organisatie leeft en meer en meer leren we de wijsheid van de hele groep te gebruiken om beslissingen te maken. Iets wat in het post-COVID tijdperk nog belangrijker gaat worden. Ik hoor immers dagelijks hoe divers de situatie van teamleden is geweest tijdens de Corona-tijd: veranderen van afdelingen, de hele tijd of een kortere tijd ziek thuis of net 200% procent aan het werk, bijna dagelijkse verandering van procedures … dit heeft een enorme diversiteit en dus wijsheid gebracht binnen teams. Dus een belangrijke uitdaging van teams gaat zijn om die wijsheid op een constructieve en efficiënte wijze te gaan samenbrengen. Waar dit gebeurt, krijg je top-teams, teams die in staat zijn onze samenleving van morgen vorm te geven. 

Als vormingscentrum bieden we teams hier graag ondersteuning bij. Als je met vragen zit rond communicatie, teamwerking, organisatiestructuur, individueel of groepstrauma, conflicthantering en effectieve samenwerking, … kan je bij ons terecht. Je kan ons je vraag mailen: vormingscentrum-communicatie@hivset.be  

‘Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en anderen windmolens.’

Wij wensen jullie en jullie teams alvast veel windmolens toe. 

 

[1] Sociocratie 3.0. is een op principes gebaseerde praktische gids, bestaande uit diverse tools die bijdragen aan de ontwikkeling van wendbare, veerkrachtige en effectieve organisaties. Voor meer info kan je terecht op https://sociocracy30.org/  of http://www.ilean.be/book. Ook in het vormingscentrum geven we regelmatig vorming over Sociocratie 3.0. Houd onze website in de gaten.

Lees Meer
Doorbraak van hybride vormen van leren

Doorbraak van hybride vormen van leren

(Nadine Maes, teamtrekker Chronische Zorg)

Nadine: Wat betekent de coronacrisis concreet voor het verloop van de opleiding.

Na weerstand, ongeloof, wandelingen om na te denken, veel opzoekwerk en oefenen was het voor mij snel duidelijk dat er geen andere keuze was, dan trachten de mogelijkheid te geven dat cursisten hun opleiding dit schooljaar afwerken op diverse manieren.

Tot mijn grote geluk hadden de gastdocenten ook dit gevoel. En met angst voor het onbekende zijn we aan de slag gegaan. Dit in 3 opleidingen (diabetes, hygiëne en GGZ). We oefenden samen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn van het online gebeuren en wat de beste mogelijkheden zijn in het  overbrengen van leerstof. Al snel kenden we de basis en besloten we de sprong te wagen.

Ook bij de cursisten was er ongerustheid over het online gebeuren. Om ervoor te zorgen om in deze tijden geen extra stress te bezorgen, zijn we gegaan voor een zeer laagdrempelig aanbod. Als de cursisten met weinig ICT kennis starten , dan mag dit geen hinderpaal betekenen in het volgen van een opleiding. Dan moet het proces naar online lessen voor hen zo eenvoudig en duidelijk  mogelijk  aangeboden worden.

Dit was nodig. Al snel kwamen de eerste vragen en problemen. Cursisten gaven aan dat ze doordat de kinderen thuisonderwijs kregen, zij op het aangegeven moment niet over een computer konden beschikken. Anderen gaven aan dat ze door  de drukte op het werk door Covid-19 plots wel moesten werken. Voor mij was het duidelijk dat het er nu op aan kwam hiermee zo flexibel mogelijk om te gaan.  Voor elk probleem tracht ik met behulp van het team een oplossing te vinden.

Enkele initiatieven die er werden genomen:

  • Oefensessies georganiseerd voor iedereen.
  • Een mail met een rechtstreekse link naar de online les wordt bezorgd. Dus geen zoektocht om in te loggen.
  • Met toestemming van de docent worden de online lessen opgenomen. Zo kunnen de cursisten die niet aanwezig konden zijn de les nog later bekijken of indien gewenst herbekijken.
  • Organiseren van online vragen momenten met docenten, indien gewenst. Ook dit wordt opgenomen en doorgestuurd naar de klas. Ook in de klas is het vragen moment een meerwaarde voor iedereen.
  • Het bezorgen van vragen via opleidingsverantwoordelijke aan docenten.

Het is fijn om op deze manier de betrokkenheid die wij sterk uitdragen in onze visie te tonen aan onze cursisten. Wij blijven op de eerste plaats inzetten op contactonderwijs. Maar indien nodig zijn we klaar om dit op een ander manier aan te bieden. Kwaliteitsvolle vormingen ,vernieuwend, betrokken, verbindend en no nonsense zijn niet voor niets de kernwaarden van ons vormingscentrum.

Ik hoop ik dat erin geslaagd ben de drempel  om een opleiding te volgen, met eventueel afstandsonderwijs, te verlagen. Bij vragen aarzel dus niet om ons te contacteren. Wij helpen je graag verder.

Lees Meer
We zijn opnieuw voluit gestart!

We zijn opnieuw voluit gestart!

Beste cursist, beste klant, beste partner

Vanaf 8 juni zijn wij opnieuw volledig actief. Wij zijn telefonisch +32(0)14 47 13 12 bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9 tot 16 u.
Je kan ook contact nemen via vormingscentrum@hivset.be of via het contactformulier op de website. 

Onze medewerkers werken momenteel hard om in juni een aantal vormingen - webinars - te kunnen aanbieden. De onderwerpen van deze webinars zullen vooral in het verlengde liggen van de gevolgen van de coronacrisis voor de acute en chronische zorg en op het vlak van communicatie en diversiteit. Deze webinars worden volop via onze digitale kanalen bekend gemaakt.

Het aanbod in het najaar krijgt ook vorm. Voor een groot deel van dit aanbod zullen we eveneens webinars ter vervanging of ter ondersteuning voorzien. Toch hopen we je in het najaar nog altijd persoonlijk - zowel in ons open aanbod als op maat - te kunnen verwelkomen, maar dan rekening houdend met alle maatregelen rond social distancing. We zijn volop bezig om deze maatregelen op te lijsten en nadien te integreren zodat de vormingen en groepsactiviteiten correct en veilig kunnen verlopen. Het aanbod van het najaar maken we eind juni bekend. We blijven terugkoppelen. Ondertussen kan je steeds contact opnemen met de verantwoordelijke van je opleiding of vorming.

 

Lees Meer
Contact luwe kwaliteitszorg

Contact luwe kwaliteitszorg

(Chris Francken, teamtrekker chronische zorg)

Tijdens deze coronaperiode is complementaire zorg meer dan ooit van fundamenteel belang in de zorginstellingen. Chris Francken inspireert al jaren vele zorgverleners met deze complementaire zorg, maar leert anderzijds ook telkens weer mooie dingen bij uit hun praktijk. Chris toont aan dat je zeer creatief kan omgaan met deze zorg. Dat zelfs een mondmasker en handschoenen je niet hoeven tegen te houden om die te bieden. Het zit in kleine eenvoudige dingen: je warme aanraking, je zachte stem, je aanwezige blik, zelfs al is het meer op afstand dan voorheen.

 

Net dat ietsje meer...

Zorg dragen voor de mensen die aan je worden toevertrouwd. Het is dàt wat jij als zorgkundige of verpleegkundige wil doen, waar je voor gekozen hebt. Het is meer dan de praktische dagelijkse zorg. Je wil dat jouw bewoner/patiënt zich in heel zijn wezen ‘goed’ voelt: lichamelijk, maar ook geestelijk. Daar kies je voor, dat is jouw roeping.

In deze coronatijden word je als zorgverlener echter extra op de proef gesteld. Bewoners - besmet of niet besmet - worden immers in quarantaine geplaatst. Hun geliefden of familie kunnen niet bij hen zijn. Heel begrijpelijk dat dit angst en stress bij hen kan teweegbrengen. En van zodra ze besmet zijn, worden ze nog meer geïsoleerd. Zelfs hun laatste strijd dienen ze dan alleen te doorstaan.

Voel jij je als zorgverlener soms dan ook zo machteloos bij het zien van die angst, stress en/of pijn die jouw zorgvrager overvalt? En dit zowel bij niet-COVID als COVID-patiënten. En vraag jij jezelf ook af: kan ik iets doen om hen hierin te ondersteunen?

Gelukkig wel.

Complementaire zorg geraakt stilaan uit het verdomhoekje waarin het jaren is gestoken. Dat komt omdat mensen positieve resultaten hebben mogen ervaren van zorgen en behandelingen die niét medicamenteus zijn. Omdat mensen zich bewust zijn geworden dat er ietsje meer is waardoor hun angst, stress en pijn zijn kunnen verminderen. Wat is dat ietsje meer? Ontspannings- en ademhalingsoefeningen, kruiden, aromazorg, muziek, de helende werking van massage, aanraking en haptonomie,...

Ook het vormingscentrum Hivset wil hierin de zorgverleners (en via hen de bewoners/patiënten) ondersteunen. Zo hebben we de afgelopen jaren al een heuse opleiding tot aromameter aangeboden die door velen enthousiast gevolgd werd.

Ook in 2021 willen we op deze ingeslagen weg verder gaan. Gewoon omdat we ervan overtuigd zijn dat inderdaad dat ietsje meer een en - voor sommigen zelfs - het verschil kan maken. Volg daarom het aanbod chronische zorg op onze website. Ook jij kan met ‘kleine dingen’ het verschil maken.

Lees Meer
Gratis online consultatie Lerend Netwerk Ethiek in Zorg

Gratis online consultatie Lerend Netwerk Ethiek in Zorg

Beste zorgprofessional,

Naar aanleiding van de doortocht van het COVID-19 virus doorheen de zorginstellingen worden jullie ook geconfronteerd met ethische vragen omtrent de impact daarvan op diverse aspecten van zorg en mentaal welzijn zowel voor zorgvragers als voor zorgprofessionals. Het is meer dan ooit duidelijk dat ethiek actueel en relevant is bij het maken van beleidskeuzes op meso- en macroniveau en het Lerend Netwerk Ethiek in Zorg (LNEZ) is ook nu stand-by om jullie feedback hierover te geven en of om jullie vragen online te beantwoorden. Deze service wordt gratis aangeboden.

Ons team wordt hierin bijgestaan door dr. Simon Godecharle, coördinator gezondheidsethiek Emmaüs vzw, gastdocent van het Vormingscentrum HIVSET en keynote spreker op de succesvolle kick-off van het LNEZ over beroepsgeheim eerder dit jaar.

Wat? Online consultatie via skype of een online applicatie naar keuze, in samenspraak met dr. Simon Godecharle.
Wanneer? Gelieve aan te geven welke momenten voor u passen en eventuele vragen te sturen via een mail naar . U ontvangt dan een uitnodiging voor een online afspraak.

Simon Godecharle postte al een aanzet op sociaal.net: https://sociaal.net/opinie/ethiek-en-corona-we-proberen-de-schade-te-beperken/

 

Lees Meer