Referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg bij volwassenen en ouderen

Deze vorming is reeds gestart.

Situering van de opleiding

De laatste 25 jaar vond er een “keerpunt’ plaats binnen de geestelijke gezondheidszorg in België. Hierbij werd de zorg binnen residentiële psychiatrische instellingen geleidelijk aan afgebouwd en werd ambulante zorgverlening uitgebreid. Het doel van deze hervormingen is om mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk te behandelen in hun eigen omgeving en sociale structuur.

Zorgverleners die werkzaam zijn in talrijke organisaties buiten de geestelijke gezondheidszorg komen hierdoor steeds meer in aanraking met mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Doorheen de jaren merken we dat er een toenemende nood is aan bijscholing, informatie,… rond de ggz thematiek. Met deze huidige opleiding referentiepersoon ggz willen we tegemoetkomen aan de groeiende vraag tot een verdiepende opleiding in het ontmoeten van,- verbinden met,- en goede zorg verlenen aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, buiten de wereld van de geestelijke gezondheidszorg.

Doelpubliek

De opleiding referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg (RP GGZ) richt zich op professionele zorgverleners, (nog) niet of net werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, die aan de slag gaan met (volwassene / oudere) zorgontvangers met een psychische kwetsbaarheid.  

Hierbij willen we een ruim publiek aanspreken (verpleegkundigen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, referentiepersonen dementie, ergotherapeuten, …). Zorgkundigen zijn zeker ook welkom maar voor hen hebben wij geen VOV-erkenning.

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding referentiepersoon ggz is tweeledig.

In de eerste plaats is het doel om cursisten zonder vooropleiding in de geestelijke gezondheidszorg van voldoende bagage te voorzien om op hun eigen werkplek op een afgestemde en comfortabele manier zorgontvangers met een psychische kwetsbaarheid te kunnen ontmoeten en vanuit verbinding goede zorg te kunnen verlenen. 

Een tweede doel van de opleiding tot referentiepersoon ggz is het kunnen inspireren, ondersteunen en adviseren van teamleden in het leggen van constructieve verbindende ontmoetingen met zorgontvangers met een psychische kwetsbaarheid.

Concept van de opleiding

De opleiding wordt op een praktijkgerichte manier aangeboden zodat ze rechtstreeks aanhaakt bij de werkvloer. Theoretische inhouden dienen ertoe om tot een onderbouwd praktisch handelen te komen. Hiernaast is de opleiding zo opgesteld dat ze voor iedereen, ongeacht de vooropleiding, toegankelijk en tegelijkertijd voedend en verrijkend is.

De rode draad in de opleiding is het concept mens. Wat het betekent om ‘mens’ te zijn die voorbestemd is om te leven in de veilige verbinding met anderen maar momenteel leeft in een individualistische maatschappij. Welke uitdagingen komen hierbij kijken en hoe krijgt het spectrum (geestelijke) ziekte/gezondheid hierin een plaats?

Omgaan met psychisch lijden en het begeleiden van mensen met een psychische kwetsbaarheid is een ‘kunstvorm’ die vertrekt vanuit ‘je-zelf’. 

Je eigen persoonlijkheid is hierbij de basistool. Dit vraagt een andere vorm van kennisoverdracht dan bij vele andere bijscholingen. 

Naast kennisoverdracht over de verschillende ziektebeelden (ggz is immers een uitgebreid thema) is ook het leren werken met je-zelf en het ontwikkelen van verschillende specifieke soft skills een belangrijke factor.

Dit is de reden waarom we kiezen voor een verdiepende opleiding die zich uitstrekt over een jaartraject. 

Bij het uitschrijven van deze opleiding ontmoetten we erg boeiende en gedreven mensen over verschillende zorginstanties, werkvelden en onderwijsinstanties heen. Getriggerd door de visie waaruit deze opleiding vertrekt, willen enthousiaste vakspecialisten uit het werkveld hun expertise met ons via deze opleiding delen. 

Evaluatie

In deze opleiding wordt verwacht dat de cursisten, doorheen het jaartraject, aan de slag gaan met een afstudeerproject. Het doel van dit afstudeerproject is het ‘inplanten’ / landen van de aangeboden kennis en kunde en het zichzelf ‘neerzetten’ als  referentiepersoon binnen het werkveld. 

De inhoud, vorm en grootte van het afstudeerproject wordt door de cursist zelf bepaald en kan bestaan uit verschillende vormen vb. verbeterproject, uitdieping van een thema, stigmabestrijding,  … Op de laatste contactdag stelt de cursist het afstudeerproject aan de vormingsgroep voor.

Het programma is in opbouw

Doelgroepen

Andere zorg- en hulpverleners, verpleegkundigen, leidinggevenden en onderwijs

Programma

Datum Titel
di. 5 sep.
08:30 - 12:15
Inleiding in de geestelijke gezondheidszorg
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens de inleiding op de geestelijke gezondheidszorg werp je een blik op het concept ‘mens’. Hoe zijn we opgebouwd, hoe leven we in onze huidige maatschappij, waar ligt de grens tussen ziekte en gezondheid, …

Hoe komt het dat je het gevoel hebt dat je de laatste jaren meer geconfronteerd wordt met zorgontvangers met psychische lijden?

 

di. 5 sep.
12:45 - 16:30
Door de ogen van....
Docenten: Kristien Foubert
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
di. 19 sep.
08:30 - 12:15
Angststoornissen, dwaalgedrag en verzamelwoede
Docenten: Michel Paeshuyse
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming sta je stil bij het concept angst.

Je overdenkt de functie van angst en welke invloed dit op ons dagdagelijks leven in de huidige samenleving heeft. 

Je staat stil bij de dunne lijn tussen gezondheid en ziekte. Wanneer wordt angst een stoornis en hoe ziet dit er dan uit (verschillende angststoornissen + verzamelgedrag)? 

Hoe gedraagt angst zich in de verschillende levensfasen (toename van angst bij ouderen?)

Welke invloed heeft een angststoornis / dwangneurose op het leven van je zorgontvanger en in het contact met anderen?

Op welke manier kan jij verbinding maken met een angstige zorgontvanger en mensen die lijden aan een angststoornis, dwangneurose en verzamelgedrag.

 

Spreker: Michel Paeshuyse expertise in GGZ Thuiszorg, spiritualiteit in de GGZ en internationale GGZ

di. 19 sep.
12:45 - 16:30
Omgaan met 'moeilijk' gedrag
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming sta je stil bij het concept moeilijk gedrag. 

Wanneer ervaar jij gedrag als moeilijk en waarom ervaar je dit zo? 

Je maakt kennis met verschillende functies, noden en behoeften die achter gedrag schuilgaan. 

Je verkent manieren om op een authentieke manier in verbinding te treden met je zorgontvanger die onbegrepen gedrag stelt. 

di. 3 okt.
08:30 - 12:15
Je weg vinden binnen de geestelijke gezondheidszorg
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Je staat stil bij de huidige wereld van de geestelijke gezondheidszorg, trends en toekomstplannen. Hiernaast ga je ook actief aan de slag met de voordeur en mogelijkheden van de geestelijke gezondheidszorg bij jou  in de buurt te vinden. Je brengt je eigen sociale kaart, in kaart.  

di. 3 okt.
12:45 - 16:30
Cirkel van gedragsverandering en motiverende gespreksvoering
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming sta je stil bij ‘verandering’ en weerstand’. Wat betekent verandering en vanwaar komen de weerstands gevoelens die bij verandering komen kijken? Op welke manier kan je deze begrijpen en op een constructieve manier hanteren? Hoe motiveer je zonder anderen te ‘verliezen’.

di. 17 okt.
08:30 - 12:15
Op date met jezelf
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Mens zijn draait rond het ‘in verbinding staan met anderen’. Dit is het meest helende in ons leven en datgene dat ons als mens onbewust stuurt.

In de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid streven we steeds naar het maken en/of herstellen van deze diep menselijke verbinding. Dit is de essentie van goede zorg. 

Je kan pas met anderen in verbinding treden wanneer je in verbinding staat met je-zelf. Wie ben jij? Wat drijft jou in je leven (innerlijk kompas) en wat is je missie (levensdoel). Wat is hierbij je kracht en je uitdaging?

Deze namiddag treden we in verbinding met onszelf. Je maakt je innerlijk kompas op (waarden en normen die je drijven) en toetst je levensmissie af aan je huidige koers.

Je staat stil bij jouw krachten en uitdagingen in de zorg. Bij wat jou veerkrachtig en weerbaar kan maken. Een verhaal dat je verder brengt naar burn-out preventie, naar de grens waar jouw persoonlijke psychische hygiëne, zelfzorg, zorg voor anderen en ethiek elkaar ontmoeten. 

di. 17 okt.
12:45 - 13:45
Inchecken op het afstudeerproject
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
di. 17 okt.
13:45 - 16:30
Intervisie
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Samen spreken en denken over actuele casussen waar je persoonlijk in je werkveld mee geconfronteerd wordt.

Je ontwikkelt een taal om zaken waartegen je aanloopt te benoemen, leert kijken vanuit verschillende perspectieven en maakt kennis met verschillende werkvormen om een casus te benaderen en hiermee praktisch aan de slag te kunnen.

Doel is leren kijken vanuit verschillende perspectieven, een taal ontwikkelen om zaken waartegen je aanloopt te benoemen en kennismaken met verschillende werkvormen, afgestemd op de casus, om hiermee praktisch aan de slag te kunnen.

di. 7 nov.
08:30 - 16:30
Psychische impact van een verouderend lichaam/brein
Docenten: Els Miechielsen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Deze dag ligt onze focus op wat er gebeurt bij veroudering van ons lichaam en dus ook wat er tussen onze oren zit (ons brein)

Ons lichaam verandert bij het ouder worden maar verandert ons brein ook ? En zo ja, welke consequenties hebben deze veranderingen op onze oudere populatie? En we kijken nog verder: wat gebeurt er bijvoorbeeld bij progressieve aandoeningen van dit brein zoals een Fronto-temporale dementie, Alzheimer-dementie, Lewy-Body dementie of.....en dit op zowel jonge als oudere leeftijd?

Welke invloed hebben deze toestandsbeelden op het leven van je zorgontvanger en in het contact met anderen? Hoe beleven zij de wereld? En op welke manier kan jij in verbinding blijven of verbinding maken met deze mensen?

We gebruiken deze dag o.a. onze eerste VR-bril dementie als inlevingstool.

Spreker: Els Miechielsen is experte dementie en werkzaam in Vormingscentrum Hivset en HBO5 Verpleegkunde Hivset. Zij ontwikkelde de VR-belevingen.

di. 21 nov.
08:30 - 16:30
Communicatie
Docenten: Evi Stoffelen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
di. 5 dec.
08:30 - 12:15
De kleuren in jouw team
Docenten: Els Miechielsen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Op diverse bijscholingen leer je vaak nieuwe aspecten kennen, die je zou willen
implementeren op de werkvloer. Het kan zijn dat je geconfronteerd wordt met teamleden die
gewoon zijn anders te werken. Dan is het niet zo eenvoudig om nieuwe kennis, vernieuwde
inzichten, vernieuwde visies in de praktijk om te zetten.
We willen je enkele, weliswaar beperkte, inzichten geven hoe een team in elkaar zit, welke
weerstanden en struikelblokken je kan tegenkomen en hoe je hiermee kan omgaan zodat
vernieuwingen en verbeteringen een weg kunnen vinden in de praktijk.
Strategieën volgens het kleurdenken leert ons bewust kiezen voor een veranderingsstrategie
aan de hand van het kleurdenken. Ieder van ons voelt zich meer thuis in een bepaalde
veranderkleur. Anderzijds hangt het ook af van het veranderingsproject dat je wil
realiseren welke veranderkleur je best kan hanteren.
Meestal zullen we een licht kleurenpallet hanteren, maar toch met een bepaalde kleur centraal

di. 5 dec.
12:45 - 16:30
De hydra-methode: trainen van ethische spieren
Docenten: Simon Godecharle
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

De hydra methode is een laagdrempelige methodiek om de ethische spieren te trainen. Het is ontwikkeld voor de alledaagse ethiek en kan worden ingezet in tijden van schaarste, en is daarom een antwoord op een actuele nood. Snel adequaat complexe knopen doorhakken, dat is de inzet van de hydra methode. De validatie van de hydra methode is reeds enkele jaren bezig (longitudinale testen). De methode blijkt inzetbaar in alle sectoren van zorg en welzijn: algemene ziekenhuizen, psychiatrie, jeugdzorg, zorg voor mensen met een beperking, ouderenzorg, kinderopvang, vormen van thuiszorg. Het is bruikbaar in ethische comités, in de dagelijkse praktijk en bij beleidsbeslissingen. De praktijk toont dat je van vraag naar antwoord kan gaan op 12 minuten. Mits de nodige maatregelen binnen de voorziening, zelfs op 5 à 6 minuten."

Spreker: Simon Godecharle Simon was jarenlang coördinator gezondheidsethiek bij Emmaüs vzw, de grootste zorggroep in Vlaanderen. Hij is master in de theologie en godsdienstwetenschappen en doctor in de biomedische wetenschappen.

di. 19 dec.
08:30 - 12:15
Stemmingsstoornissen
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming sta je stil bij het concept stemming. Je overdenkt wat het betekent om ‘afgestemd’ te zijn op je omgeving en wat de gevolgen zijn wanneer deze afgestemdheid verstoord raakt.

Op welke manier kan een stemming verstoord zijn  (manie, depressie en bipolaire stoornis) en welk gevolg heeft dit voor de zorgontvanger en in zijn contact met anderen?

Waar ligt de grens tussen rouwen over een geleefd leven en depressie? Is het de oudere die ziek wordt of de omgeving die ziek is (in de manier van omgaan met lijden bij ouderen)?

Op welke manier kan jij verbinding maken met een over-, (manische) of onder-gestemde (depressie) zorgontvanger.

di. 19 dec.
12:45 - 16:30
Zelfdoding
Docenten: Evi Stoffelen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming sta je stil bij het concept Suïcidaliteit. Je overdenkt de impact van onze huidige samenleving, de verschillende fasen in een suïcidaal proces, verschillende vormen van suïcidaliteit en de impact van suïcidaal gedrag op zorgontvanger en diens omgeving. Hiernaast sta je uitgebreid stil bij verschillende manieren om verbinding te houden of leggen (doorvraag gesprek) met mensen die acuut, subacuut of chronisch suïcidale gedachten hebben, suïcidaal gedrag vertonen of een verhoogd risico hebben om in een suïcidaal proces te belanden.

di. 9 jan.
08:30 - 12:30
Psychosegevoeligheid
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming overdenk je het concept gemeenschappelijke realiteit. 

Wat betekent het om in een gemeenschappelijke realiteit te leven of om hierbuiten te vallen? 

Wanneer wordt ‘buiten de realiteit vallen’ ziekmakend, en wanneer niet?

Je staat stil bij verschillende uitingen van psychotische symptomen en ziektebeelden waarbij zich psychotische symptomen kunnen voordoen (acuut en chronisch over verschillende levensfasen heen)..

Welke invloed heeft een psychose op de zorgontvanger en in contact met anderen? 

Op welke manier kan jij verbinding maken met een zorgontvanger die aan een acute en chronische vorm van psychose lijdt? 

di. 9 jan.
12:45 - 15:30
Intervisie
Docenten: Els Miechielsen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
di. 9 jan.
15:30 - 16:30
Inchecken op afstudeerproject
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
di. 23 jan.
08:30 - 16:30
Verbindende communicatie op teamniveau
Docenten: Dien Cuypers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
di. 6 feb.
08:30 - 16:30
Gerontopsychiatrie
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Deze dag focussen we ons in de voormiddag op psychiatrische ziektebeelden die een specifiek karakter kennen bij de oudere zorgontvanger. In de namiddag nemen we de (te?)veel voorgeschreven en toegediende psychofarmaca onder de loep.

di. 20 feb.
08:30 - 16:30
Dubbel diagnose
Docenten: Vicky Danckers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming sta je stil bij de concepten persoonlijkheid. Je overdenkt wat het betekent om (on)gezond gehecht te zijn en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn in contact met anderen. 

Op welke manieren kan een persoonlijkheid verstoord raken en wat zijn de gevolgen hiervan op de zorgontvanger en diens omgeving? 

Waar ligt de grens tussen afstand en nabijheid en hoe ontwikkelt een persoonlijkheid zich verder in een volwassen leven?  

Op welke manier kan jij verbinding maken met een zorgontvanger die lijdt aan een verstoorde persoonlijkheid of een hechtingsproblematiek?  

di. 5 mrt.
08:30 - 12:15
Grensoverschrijdend gedrag
Docenten: Ilse Van Aelst
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming sta je stil bij het concept grenzen. 

Je overdenkt de functie van grenzen en welke impact  grensoverschrijdend gedrag op korte en lange termijn heeft op jezelf, anderen en de samenleving. 

Wanneer spreek je van grensoverschrijding? Hoe zien verschillende soorten grenzen eruit en waar ligt jouw grens?

Hoe kan jij op een krachtige en authentieke manier je grenzen neerzetten zonder verbinding met de andere te verliezen? 

di. 5 mrt.
12:45 - 13:45
Inchecken op het afstudeerproject
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
di. 5 mrt.
13:45 - 16:30
Intervisie
Docenten: Dien Cuypers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Intervisie volgens de principes van verbindende communicatie

di. 19 mrt.
08:30 - 16:30
Motiveren en inspireren
Docenten: Dien Cuypers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
di. 16 apr.
08:30 - 12:30
Psychosegevoeligheid
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming overdenk je het concept gemeenschappelijke realiteit. 

Wat betekent het om in een gemeenschappelijke realiteit te leven of om hierbuiten te vallen? 

Wanneer wordt ‘buiten de realiteit vallen’ ziekmakend, en wanneer niet?

Je staat stil bij verschillende uitingen van psychotische symptomen en ziektebeelden waarbij zich psychotische symptomen kunnen voordoen (acuut en chronisch over verschillende levensfasen heen)..

Welke invloed heeft een psychose op de zorgontvanger en in contact met anderen? 

Op welke manier kan jij verbinding maken met een zorgontvanger die aan een acute en chronische vorm van psychose lijdt? 

di. 16 apr.
13:00 - 16:30
Verslaving
Docenten: Tim Cools
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming sta je stil bij het concept verslaving.

Je overdenkt de invloed en impact van onze maatschappij op verslavend gedrag en vica versa. Je staat stil bij de dunne lijn tussen ‘gezondheid en ziekte’. Wanneer wordt middelengebruik problematisch en wat betekent dit dan voor de zorgontvanger en diens omgeving? 

Hoe ontwikkelt verslaving zich doorheen het leven, welke mechanismen gaan erachter schuil, hoe bepalen deze het gedrag en wat is de impact hiervan op de verbinding met anderen?

Hoe ga je om met mensen die verslaafd zijn, middelen(mis)gebruiken, hervallen, een andere kijk hebben  op hun problematiek dat jijzelf, …

(Er wordt niet ingezet op productinformatie maar wel getoond op welke manier deze het best bekomen kan worden = drugs wiel van VAD).

Deze opleiding wordt verzorgd door Tim Cools, begenadigd spreker, contextueel therapeut en reeds 20 jaar werkzaam in de verslavingszorg, zowel residentieel als ambulant.

Hij heeft een podcastreeks gemaakt waarmee hij handen en voeten wil geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Neem alvast een voorproefje.

 

di. 30 apr.
08:30 - 12:15
Context
Docenten: Leen Michiels
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming sta je stil bij het concept samenleving en dierbaren.

Wie reken je tot de zorgcontext van je zorgontvanger en welke rol neem jij hier zelf als hulpverlener in op? 

Welke impact heeft psychisch lijden op de context en welke invloed heeft de context op je zorgontvanger? 

Hoe leg je constructieve verbinding met de context van je zorgontvanger i.f.v. goede zorg. Hoe ga je om met grenzen, verantwoordelijkheden, beroepsgeheim, betrokken minderjarigen, …?

Context over verschillende levensfasen heen en wat bij veroudering en wegvallen van dierbaren?

 

Gastspreker: Leen Michiels is als familie-ervaringsdeskundige werkzaam in Bethanië Zoersel

di. 30 apr.
12:45 - 16:30
Open Dialogue: samen betrokken?!
Docenten: Dag Van Wetter
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Open Dialogue is een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling, die zo snel mogelijk verbinding en samenspraak zoekt met álle betrokkenen, door in brede gesprekken open naar de verschillende ervaringen en perspectieven te luisteren. Op die manier kan ook samen naar betekenis, mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd én toekomst worden gewonnen. 

Deze bijzondere aanpak verloopt volgens een aantal principes, steunend op 30 jaar praktijkonderzoek. Open Dialogue was oorspronkelijk vooral gericht op samen omgaan met psychosegevoeligheid, maar krijgt overal in de internationale praktijk steeds een bredere toepassing. Voortbouwend op de ontwikkelingen in West-Lapland (Finland) door Jaakko Seikkula en zijn collega's, heeft de Open Dialogue-praktijk heel wat navolging gekregen in andere Europese regio's. Deze aanpak wordt daar intussen vertaald naar veel verschillende situaties en contexten, steeds mogelijk vanaf de crisis – zonder aarzeling of uitstel – en met oog op een verdere flexibele, duurzame ondersteuning van iedereen die hierin samen betrokken is.

Ook Vlaanderen (en België) wil hierin niet achterblijven. Vanuit de praktijk zelf in Vlaanderen groeit de interesse en ambitie om met Open Dialogue op weg te gaan en hierover uit te wisselen. Diverse teams verdiepen zich al enkele jaren in de Open Dialogue principes, zowel inhoudelijk als organisatorisch, gedreven op een gezamenlijke weg: situatie per situatie, zoveel mogelijk met vereende krachten Open Dialogue-praktijken leren waarmaken. Steunpunt Geestelijke Gezondheid / Te Gek!? wil deze praktijkontwikkeling gericht en actief ondersteunen.

Spreker: Dag Van Wetter is reeds 22 jaar werkzaam met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Steunpunt Geestelijke Gezondheid - Te Gek?! heeft hem gevraagd om als Open Dialogue compagnon samen met andere voortrekkers de praktijkontwikkeling van 'Open Dialogue' verder te verspreiden over Vlaanderen/België.

di. 14 mei
08:30 - 16:30
Landen binnen een team...
Docenten: Dien Cuypers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
di. 21 mei
08:30 - 12:15
Persoonlijkheidsstoornissen
Docenten: Evi Stoffelen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming sta je stil bij de concepten persoonlijkheid. Je overdenkt wat het betekent om (on)gezond gehecht te zijn en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn in contact met anderen. 

Op welke manieren kan een persoonlijkheid verstoord raken en wat zijn de gevolgen hiervan op de zorgontvanger en diens omgeving? 

Waar ligt de grens tussen afstand en nabijheid en hoe ontwikkelt een persoonlijkheid zich verder in een volwassen leven?  

Op welke manier kan jij verbinding maken met een zorgontvanger die lijdt aan een verstoorde persoonlijkheid of een hechtingsproblematiek?  

 

di. 21 mei
12:15 - 16:30
Zelfbeschadigend gedrag
Docenten: Evi Stoffelen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming sta je stil bij de verschillende functies van zelfbeschadigend gedrag over de verschillende psychisch kwetsbaarheden heen.

Op welke manier kan jij verbinding maken met een zorgontvanger in preventieve,  acute en chronische situaties van zelfbeschadigend gedrag? 

di. 11 jun.
08:30 - 12:15
Trauma en secundair trauma
Docenten: Irmgard Mestdagh
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze vorming sta je stil bij het concept ervaring: Je staat stil bij de verschillende manieren waarop ervaringen door een mens ‘verwerkt’ kunnen worden en wat de impact is van een ervaring die slechts gedeeltelijk of nog niet verwerkt is. 

Hoe gaan wij als samenleving om met trauma?

Waarom wordt de ene persoon wel en de andere niet getraumatiseerd door eenzelfde ervaring? 

Gedraagt trauma zich hetzelfde over verschillende levensfasen heen? Wat met oud trauma of trauma bij ouderen?

Hoe traumatiserend is hulpverlening?

Welke impact heeft het aanhoren van trauma van anderen op onszelf als hulpverlener?

Hoe blijf je op een gezonde manier in verbinding met mensen die te kampen hebben met een onverwerkt trauma?

di. 11 jun.
12:45 - 16:00
Intervisie
Docenten: Irmgard Mestdagh
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
di. 11 jun.
16:00 - 16:30
Inchecken op afstudeerproject
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
di. 18 jun.
08:30 - 16:30
Voorstelling afstudeerproject
Docenten: Ines Van Hoof
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Elke cursist krijgt 20 minuten spreektijd om zijn traject en project voor te stellen aan de groep. Op welke manier ging jij aan de slag met de aangeboden leerstof op je werkvloer? Op welke manier zette jij jezelf neer als referentiepersoon (project) en wat zijn je toekomstplannen hierin?

Duurtijd

150 uren

Aantal deelnemers

Er kunnen 40 personen deelnemen.

Kostprijs

€975,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Opleidingscheques

Kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je deze aanwenden bij Vormingscentrum Hivset. Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid (meer info). Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Team Chronische Zorg op vormingscentrum-chronische@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Andere aankomende datums

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?