Feedback en klachten indienen

Moest een negatieve ervaring hebben plaatsgevonden binnen ons centrum, dan vinden we dat uiteraard bijzonder jammer en zoeken we graag naar een oplossing met je!

We nodigen je graag uit om opmerkingen, tips, verbetersuggesties en zelfs grotere ongenoegens en klachten rechtstreeks te bespreken met de docent, coach of medewerker van het vormingscentrum waarmee je in contact komt gedurende je vorming, traject of project.

Of, op het einde van je vorming, traject of project krijg je standaard een tevredenheidsbevraging waarin je kan doorgeven wat je goed en minder goed vond. Deze gegevens worden door onze teams onder supervisie van de kwaliteitsverantwoordelijke geanalyseerd en besproken.

---

Indien bovenstaande mogelijkheden niet mogelijjk zijn, of niet geschikt lijken voor jouw situatie, of indien de klacht ernstig is (bv grensoverschrijdend gedrag, of je ervaart ongehoor voor je vragen en opmerkingen, enz.) kan je ervoor opteren om een formele klacht indienen. Deze wordt geregistreerd in een klachtenregister en de klachtenprocedure treedt vervolgens in werking. Indien nodig wordt een onafhankelijke bemiddelaar aangesteld die zo spoedig mogelijk in contact treedt met jou om de klacht te verhelderen en te behandelen. Indien het resultaat van de bemiddeling wijst op een gegronde klacht, worden onder leiding van de directeur/kwaliteitscoördinator/bemiddelaar verbetermaatregelen genomen in samenspraak met het betrokken team.

Indien je de via bemiddeling voorgestelde oplossing ontoereikend vindt, wordt de klacht formeel door de directeur voorgelegd aan de raad van bestuur van het Vormingscentrum HIVSET. Op basis hiervan behandelt de raad van bestuur de klacht en formuleert een voorstel tot oplossing. Indien deze oplossing nog steeds niet als voldoende wordt bevonden, kan je een klacht indienen bij de externe klachtencommissie van de VDAB of bij de ombudsdienst van de Vlaamse Gemeenschap.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?