Voorwaarden m.b.t. Vorming en begeleiding op maat

Uitvoering

Voor de offerte baseren we ons op de informatie die we ontvangen vanwege de aanvrager. We gaan ervan uit dat deze informatie volledig en correct is. We voeren op basis van het afgesproken programma de opdracht op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle van toepassing zijnde documenten en gegevens tijdig in ons bezit komen. Je zal daartoe een bericht ontvangen waarin een aantal praktische zaken worden bevraagd (bv parkeermogelijkheid, mogelijkheden qua infrastructuur, enz.).

De opdrachtgever dient de deelnemers aan een trainings- of opleidingsproject in staat te stellen de opdrachten, die horen bij de opleiding, in de werktijd uit te voeren.

Derden kunnen enkel in overleg met ons betrokken worden bij de uitvoering van de opdracht.

Personeel

We hebben het recht de samenstelling van ons trainersteam te wijzigen indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Deze wijziging mag noch de deskundigheid van het trainersteam, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

Facturering en kosten van de opdracht

De opdrachtgever ontvangt na afronding van de opdracht het overeengekomen factuur. Bij een langlopende opdracht wordt het factuur trimestrieel verzonden.

Indien de factuur na 30 dagen niet is betaald, zijn we genoodzaakt de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij nalatigheid zullen nadien gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volgen.

Annuleringsvoorwaarden

De offerte/overeenkomst is bindend na schriftelijke goedkeuring door de aanvrager.

Indien de aanvrager de vorming of begeleiding op maat annuleert op minder dan 20 werkdagen voor de start van de opdracht, dan zal het Vormingscentrum Hivset een vergoeding aanrekenen van 15 procent van de totale kostprijs.

Indien de aanvrager de opdracht wenst te verschuiven naar een latere datum (of data), dan zullen hiervoor geen extra kosten worden aangerekend. De aanvrager dient dan uiterlijk 20 werkdagen voor de start van de opdracht een schriftelijke vraag te bezorgen. Annuleringen later dan 20 werkdagen voor de start worden aangerekend ten bedrage van de totale kostprijs zoals beschreven in de offerte.

Overmacht

Bij overmacht, bijv. door ziekte van onze trainers, kunnen wij de opdracht naar een latere datum verplaatsen. In dat geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever en/of deelnemers.

Vertrouwelijkheid

Wij bewaken de belangen en de geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Op dezelfde manier is ook de opdrachtgever gebonden om geen mededelingen aan derden te doen over onze aanpak, werkwijze en rapportage.

Auteurs- en eigendomsrecht

Vormingscentrum Hivset behoudt alle rechten op het verstrekte lesmateriaal. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?