Hoe educatie diabetische patiënt in de praktijk aanpakken?

Hoe educatie diabetische patiënt in de praktijk aanpakken?

dinsdag 2 mei van 8.45 tot 16 u.

In de voormiddag zal Koen Van den Brandt eigenaar van Atlas en al decennialang een referentie in de wereld van opleiding en coaching stilstaan bij de impact van communicatie bij educatie en motivatie van de diabetische patiënt. 

In de namiddag wordt er op een interactieve wijze verder gewerkt met de inzichten van de voormiddag. Er zal worden geoefend met de balans tussen tonen en aansturen. Hoe empathisch reageren en tegelijkertijd werken met het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

programma: klik hier

Lees Meer
Lezingencyclus Pastorale Eenheid Clara van Assisi 2016-2017

Lezingencyclus Pastorale Eenheid Clara van Assisi 2016-2017

Christen zijn in de 21ste eeuw
Tijden veranderen, en dat vraagt aanpassing. Of dat nu het geval is in het verenigingsleven, je bedrijf of in je geloofsleven. Met name dat laatste vraagt wel wat aandacht. Geloven in een seculiere maatschappij, als lid van een minderheidskerk heeft namelijk zo haar eigen uitdagingen. Hoe doe je dat precies: geloven met je hart én je verstand in een wereld waar de “wetenschapsreligie” hoogtij viert, die poneert alle antwoorden binnen handbereik te hebben. Is geloven echt zo onredelijk als men soms doet uitschijnen? In een maatschappij waar alles zichtbaar en meetbaar moet zijn, willen wij een tegengewicht bieden. Want een kritisch individu is in deze 21ste eeuw ook kritisch over de ambities van het puur rationele Verlichtingsdenken. Wij mensen kunnen en willen niet altijd puur rationeel leven en handelen, zeker niet wat onze levensvragen betreft. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde. Gelukkig maar. Ook dat willen wij op het spoor komen.
Binnen het kader van de nieuwe Pastorale Eenheid Clara van Assisi (Turnhout – Oud-Turnhout) werd er daarom voor gekozen de brug te slaan tussen verkondiging en vorming. Zo hoort dat ook in een maatschappij waar de tussenschotten verdwenen zijn, waar mensen voluit willen gaan voor hun overtuigingen en in een open gesprek met elkaar op zoek gaan naar waarheid en zingeving. Met deze lezingencyclus wil deze Pastorale Eenheid overtuigde en zoekende gelovigen, maar evenzeer bewuste atheïsten en aarzelende agnosten of ‘ietsisten’ een kans bieden om over de belangrijke thema’s van het leven te reflecteren. We doen dat niet in een geest van conflict of oppervlakkige eensgezindheid, maar in een open gesprek, waarin menselijkheid mag primeren en christelijke geloofswegen vrijmoedig aangeboden worden.

Doelgroep
Iedereen met een gezonde interesse voor levensbeschouwelijke vraagstukken vanuit een geloofs- en/of intellectueel perspectief. Jong en oud, gelovig en niet gelovig zijn allen welkom.

Korte programmabeschrijving
Het programma voor 2017 loopt van januari tot en met december. Er is maandelijks een lezing, met uitzondering van de vakantiemaanden. Het aanbod dat u hierna kan vinden poogt een optimale mix te verschaffen van wereldse en religieuze thema’s en onderwerpen. Ze zijn zorgvuldig gekozen en zullen worden verzorgd door de beste sprekers in het domein die we konden vinden. Er zal tijdens iedere lezing ook ruimte zijn voor reflectie, vraagstelling en publiek debat. De titels van de lezingen spreken vaak voor zich en laten ruimte voor een veelheid van perspectieven, dynamieken een aanvliegroutes ten aanzien van het te behandelen onderwerp. Dat is ook de bedoeling: geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’ of ‘nieuwe wijn in oude zakken’, maar ruimte maken voor verwondering en ontdekking door terug te kijken en dan weer vooruit, als dynamische en waardezoekende mensen.

van 19.30 tot ca. 22.00 u. 
Locatie: grote aula, HIVSET-campus, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Prijs: vrije bijdrage
Info: 
dirk.godecharle@hivset.be
Inschrijvingen:
voor 1 lezing/meerdere lezingen/volledige reeks: administratie-vc@hivset.be 
graag aantal personen + namen + gsm/tel

Lezingen 2017 (doorklikken op naam voor meer info)

De essentie van barmhartigheid: een bijbelse lezing (n.a.v sluiting jaar van de barmhartigheid)
Vic. E.H. Jaak Janssen, bisdom Hasselt
maandag 16 januari 2017

Christelijke levensbeschouwing en onderwijs: waar zit het verschil precies met het seculiere model?
Dhr. Carl Snoecx, directeur Katholiek Onderwijs Vlaanderen
dinsdag 14 februari 2017

Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten
Dr. Marc Desmet sj, Virga Jesse ziekenhuis Hasselt
dinsdag 14 maart 2017

Genade, barmhartigheid en naastenliefde in een wereld van verplichte solidariteit
Prof. dr. W. Lemmens, hoogleraar Ethiek UFSIA & Prof. dr. Johan Verstraeten, hoogleraar theologische ethiek KU Leuven
maandag 24 april 2017

Geloven als christen: eigenheid, obstakels, steunpunten
Prof. dr. Marc Steen, docent Pastoraaltheologie KU Leuven
maandag 15 mei 2017  

God en Darwin – gaat dat samen? Over creationisme, Intelligent Design en theïstische evolutie
Prof. dr. Gijsbert van den Brink, hoogleraar VU Amsterdam en Protestantse theologische universiteit Amsterdam/Groningen
dinsdag 6 juni 2017

De Bijbel serieus nemen zonder hem letterlijk te lezen: op zoek naar ‘het essentiële’
Prof. dr. Bénédicte Lemmelijn, hoogleraar Oude Testament KU Leuven
maandag 25 september 2017

Een neoliberale samenleving: weten we zeker dat we dit willen?
Dhr. Luc Nijs, bestuursvoorzitter en groep CEO The Talitha Group & universiteit Leiden
maandag 16 oktober 2017

De islam in crisis: implicaties voor het christendom & jodendom
Vic. E.H. Hendrik Hoet Bisdom Antwerpen, rabbijn A. Malinsky en imam J. Maftouhi
maandag 6 november 2017

De toekomst van de oecumene 500 jaar na het begin van de Reformatie. Wat kunnen we de wereld samen brengen?
Prof. dr. Peter de Mey, gewoon hoogleraar rooms-katholieke ecclesiologie en oecumenisme KU Leuven, met panel van leden van Turnhoutse kerken
maandag 4 december 2017

 
 
Lees Meer
Infomoment zondag 23 april

Infomoment zondag 23 april

Infomoment langlopende opleidingen
Zondag 23 april 

BBK GGZ : 10-12 u.
BBK Diabetologie : 10-12 u.
BBK Geriatrie: 10-12 u.
Postgraduaat Palliatieve zorg : 10-12 u.

Postgraduaat Leiderschap in zorg : 14-16 u.
Referentiepersoon voor preventie en bestrijding van infecties: 10-12 u.
Straling, Referentiepersoon wondzorg en Referentiepersoon pijn: 12-14 u.
Referentiepersoon Interculturaliteit: 12-14 u.

contact: rini.leppens@hivset.be

014 47 13 12
 

Lees Meer
Kwaliteit bekroond met Qfor label!

Kwaliteit bekroond met Qfor label!

Niet zonder trots kunnen wij meedelen dat de kwaliteitsvolle werking en resultaten van Vormingscentrum Hivset bekroond werden met het Qfor kwaliteitslabel. 

Opleidings- en consultingorganisaties kunnen dankzij Qfor erkenning krijgen op de markt voor hun kwaliteit en professionalisme. Aan de hand van strenge criteria werd het Vormingscentrum onafhankelijk doorgelicht door Management Information... Met succes!  

Lees Meer
Goed om weten...

Goed om weten...

Dankzij de KMO-portefeuille kan je tot 40% subsidie verkrijgen op je inschrijvingsgeld of op de kost van een vorming op maat!  Klik hier 

Lees Meer
Functiecomplement

Functiecomplement

Wij bieden regelmatig vormingen aan i.f.v. het functiecomplement in ons open aanbod.  Wij kunnen dit ook op maat in uw organisatie organiseren.

Uitgaande van het schrijven van de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu wordt een vormingspakket van 24u aangeboden voor ervaren leidinggevend parmadisch personeel. Dit vormingspakket maakt het mogelijk om in aanmerking te komen voor een functietoeslag.
De opleiding is erkend als basisopleiding voor het functiecomplement bij de betreffende FOD.

Klik hier voor de vormingen in open aanbod

Voor vorming op maat: ga naar "op maat" op deze site of ga naar "contact"

Lees Meer