Lezingencyclus Pastorale Eenheid Clara van Assisi 2016-2017

Christen zijn in de 21ste eeuw
Tijden veranderen, en dat vraagt aanpassing. Of dat nu het geval is in het verenigingsleven, je bedrijf of in je geloofsleven. Met name dat laatste vraagt wel wat aandacht. Geloven in een seculiere maatschappij, als lid van een minderheidskerk heeft namelijk zo haar eigen uitdagingen. Hoe doe je dat precies: geloven met je hart én je verstand in een wereld waar de “wetenschapsreligie” hoogtij viert, die poneert alle antwoorden binnen handbereik te hebben. Is geloven echt zo onredelijk als men soms doet uitschijnen? In een maatschappij waar alles zichtbaar en meetbaar moet zijn, willen wij een tegengewicht bieden. Want een kritisch individu is in deze 21ste eeuw ook kritisch over de ambities van het puur rationele Verlichtingsdenken. Wij mensen kunnen en willen niet altijd puur rationeel leven en handelen, zeker niet wat onze levensvragen betreft. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde. Gelukkig maar. Ook dat willen wij op het spoor komen.
Binnen het kader van de nieuwe Pastorale Eenheid Clara van Assisi (Turnhout – Oud-Turnhout) werd er daarom voor gekozen de brug te slaan tussen verkondiging en vorming. Zo hoort dat ook in een maatschappij waar de tussenschotten verdwenen zijn, waar mensen voluit willen gaan voor hun overtuigingen en in een open gesprek met elkaar op zoek gaan naar waarheid en zingeving. Met deze lezingencyclus wil deze Pastorale Eenheid overtuigde en zoekende gelovigen, maar evenzeer bewuste atheïsten en aarzelende agnosten of ‘ietsisten’ een kans bieden om over de belangrijke thema’s van het leven te reflecteren. We doen dat niet in een geest van conflict of oppervlakkige eensgezindheid, maar in een open gesprek, waarin menselijkheid mag primeren en christelijke geloofswegen vrijmoedig aangeboden worden.

Doelgroep
Iedereen met een gezonde interesse voor levensbeschouwelijke vraagstukken vanuit een geloofs- en/of intellectueel perspectief. Jong en oud, gelovig en niet gelovig zijn allen welkom.

Korte programmabeschrijving
Het programma voor 2017 loopt van januari tot en met december. Er is maandelijks een lezing, met uitzondering van de vakantiemaanden. Het aanbod dat u hierna kan vinden poogt een optimale mix te verschaffen van wereldse en religieuze thema’s en onderwerpen. Ze zijn zorgvuldig gekozen en zullen worden verzorgd door de beste sprekers in het domein die we konden vinden. Er zal tijdens iedere lezing ook ruimte zijn voor reflectie, vraagstelling en publiek debat. De titels van de lezingen spreken vaak voor zich en laten ruimte voor een veelheid van perspectieven, dynamieken een aanvliegroutes ten aanzien van het te behandelen onderwerp. Dat is ook de bedoeling: geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’ of ‘nieuwe wijn in oude zakken’, maar ruimte maken voor verwondering en ontdekking door terug te kijken en dan weer vooruit, als dynamische en waardezoekende mensen.

van 19.30 tot ca. 22.00 u. 
Locatie: grote aula, HIVSET-campus, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Prijs: vrije bijdrage
Info: 
dirk.godecharle@hivset.be
Inschrijvingen:
voor 1 lezing/meerdere lezingen/volledige reeks: administratie-vc@hivset.be 
graag aantal personen + namen + gsm/tel

Lezingen 2017 (doorklikken op naam voor meer info)

De essentie van barmhartigheid: een bijbelse lezing (n.a.v sluiting jaar van de barmhartigheid)
Vic. E.H. Jaak Janssen, bisdom Hasselt
maandag 16 januari 2017

Christelijke levensbeschouwing en onderwijs: waar zit het verschil precies met het seculiere model?
Dhr. Carl Snoecx, directeur Katholiek Onderwijs Vlaanderen
dinsdag 14 februari 2017

Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten
Dr. Marc Desmet sj, Virga Jesse ziekenhuis Hasselt
dinsdag 14 maart 2017

Genade, barmhartigheid en naastenliefde in een wereld van verplichte solidariteit
Prof. dr. W. Lemmens, hoogleraar Ethiek UFSIA & Prof. dr. Johan Verstraeten, hoogleraar theologische ethiek KU Leuven
maandag 24 april 2017

Geloven als christen: eigenheid, obstakels, steunpunten
Prof. dr. Marc Steen, docent Pastoraaltheologie KU Leuven
maandag 15 mei 2017  

God en Darwin – gaat dat samen? Over creationisme, Intelligent Design en theïstische evolutie
Prof. dr. Gijsbert van den Brink, hoogleraar VU Amsterdam en Protestantse theologische universiteit Amsterdam/Groningen
dinsdag 6 juni 2017

De Bijbel serieus nemen zonder hem letterlijk te lezen: op zoek naar ‘het essentiële’
Prof. dr. Bénédicte Lemmelijn, hoogleraar Oude Testament KU Leuven
maandag 25 september 2017

Een neoliberale samenleving: weten we zeker dat we dit willen?
Dhr. Luc Nijs, bestuursvoorzitter en groep CEO The Talitha Group & universiteit Leiden
maandag 16 oktober 2017

De islam in crisis: implicaties voor het christendom & jodendom
E.H. Hendrik Hoet Bisdom Antwerpen, rabbijn A. Malinsky en imam J. Maftouhi
maandag 6 november 2017

De toekomst van de oecumene 500 jaar na het begin van de Reformatie. Wat kunnen we de wereld samen brengen?
Prof. dr. Peter de Mey, gewoon hoogleraar rooms-katholieke ecclesiologie en oecumenisme KU Leuven, met panel van leden van Turnhoutse kerken
maandag 4 december 2017