Lezingencyclus 2018 CHRISTEN-ZIJN IN DE 21STE EEUW

Christen zijn in de 21ste eeuw
Tijden veranderen, en dat vraagt aanpassing. Of dat nu het geval is in het verenigingsleven, je bedrijf of in je geloofsleven. Met name dat laatste vraagt wel wat aandacht. Geloven in een seculiere maatschappij, als lid van een minderheidskerk heeft namelijk zo haar eigen uitdagingen. In een maatschappij waar alles zichtbaar en meetbaar moet zijn, willen wij een tegengewicht bieden. Want een kritisch individu is in deze 21ste eeuw ook kritisch over de ambities van het puur rationele Verlichtingsdenken. Wij mensen kunnen en willen niet altijd puur rationeel leven en handelen, zeker niet wat onze levensvragen betreft. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde. Binnen het kader van de nieuwe Pastorale Eenheid Clara van Assisi (Turnhout – Oud-Turnhout) werd er gekozen de brug te slaan tussen verkondiging en vorming. Met deze lezingencyclus wil deze Pastorale Eenheid overtuigde en zoekende gelovigen, maar evenzeer bewuste atheïsten en aarzelende agnosten of ‘ietsisten’ een kans bieden om over de belangrijke thema’s van het leven te reflecteren. We doen dat niet in een geest van conflict of oppervlakkige eensgezindheid, maar in een open gesprek, waarin menselijkheid mag primeren en christelijke geloofswegen vrijmoedig aangeboden worden.

Lezingencyclus 2018
Het programma voor 2018 loopt van januari tot en met december. Er is maandelijks een lezing, met uitzondering van de vakantiemaanden. Het aanbod dat u hierna kan vinden poogt een optimale mix te verschaffen van wereldse en religieuze thema’s en onderwerpen. Ze zijn zorgvuldig gekozen en zullen worden verzorgd door de beste sprekers in het domein die we konden vinden. Er zal tijdens iedere lezing ook ruimte zijn voor reflectie, vraagstelling en publiek debat. De titels van de lezingen spreken vaak voor zich en laten ruimte voor een veelheid van perspectieven, dynamieken een aanvliegroutes ten aanzien van het te behandelen onderwerp. Dat is ook de bedoeling: geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’ of ‘nieuwe wijn in oude zakken’, maar ruimte maken voor verwondering en ontdekking door terug te kijken en dan weer vooruit, als dynamische en waardezoekende mensen.

Doelgroep
Iedereen met een gezonde interesse voor levensbeschouwelijke vraagstukken vanuit een geloofs- en/of intellectueel perspectief. Jong en oud, gelovig en niet gelovig zijn allen welkom.

van 19.30 tot ca. 22.00 u. - Locatie: grote aula, HIVSET-campus, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout - Prijs: vrije bijdrage
Info: dirk.godecharle@hivset.be
Inschrijvingen: voor 1 lezing, meerdere lezingen of de volledige reeks: administratie-vc@hivset.be (eventueel aantal personen + namen)

Lezingen 2018 (doorklikken op naam voor meer info)

Jezus: vriend of vijand?
Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
dinsdag 16 januari 2018

De Bergrede: grondwet van het christendom
E.H. Jaak Janssen, vicaris-generaal bisdom Hasselt
maandag 19 februari 2018

Zingeving en spiritualiteit bij herstel: krachtbonnen in het proces van psychisch herstel
Dhr. Walter Krikilion, psychotherapeut en stafmedewerker patiëntenzorg OPZ Geel
Mevr. Griet Leysen, GGZ-ervaringsdeskundige en vrijwilliger in het OPZ Geel
maandag 12 maart 2018

Welke rof kan geloof spelen in de opvoeding van kinderen?
Dhr. Dick Wursten, inspecteur protestantse godsdienst
Dhr. Pieter Wieërs, diaken kathedraal Antwerpen
maandag 16 april 2018

Vermarkting van de zorg: wie wint?
Prof. Dr. Jan De Maeseneer, Universiteit Gent
maandag 7 mei 2018  

God is een vluchteling: de terugkeer van het christendom in de Lage Landen
Dhr. David Dessin, auteur en godsdienstfilosoof
maandag 4 juni 2018

Geloof zonder wonderen? De zoektocht van het Johannesevangelie
Dhr. David Godecharle, docent Nieuwe Testament HIGW Antwerpen
maandag 24 september 2018

Religie, geweld en samenleving
Dhr. Jonas Slaats, theoloog en sociaal activist
maandag 15 oktober 2018

God vinden in alle dingen: Ignatiaanse spiritualiteit als leessleutel voor het pontificaat van paus Franciscus
Nikolaas Sintobin sj, internetpastor
maandag 12 november 2018

Euthanasie bij psychisch lijden: Waarom niet?
Dr. Marc Desmet sj, Virga Jesse ziekenhuis Hasselt
Dr. Ilse Decorte, huisarts Herentals
dinsdag 4 december 2017